Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Półkolonie LATO2021

INFORMACJE O PÓŁKOLONIACH LETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W GDYN

 

I. Założenia organizacyjne

 1. Organizatorem wypoczynku letniego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni
 2. Terminy półkolonii letnich:

                 1. turnus : 28.06-02.07. 2021 r. 8.00-16.00

 [95 uczestników, w tym 15 w wieku 6 -7 lat ]

 

                 2. turnus: 05-09.07.2021 r. 8.00-16.00

 [15 uczestników w wieku 7 – 10 lat ]

 

                 3. turnus: 12-16.07.2021 r. 8.00-16.00

 [15 w wieku 6 -7 lat ]

 

                  4. turnus: 16-20.08.07.2021 r. 8.00-16.00

 [50 uczestników]

 

 1. Miejsce półkolonii letnich: Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdyni, ul. Ściegiennego 8, 81-257 Gdynia, tel. 58 623-12-44.
 2. Uczestnikami półkolonii letnich będą uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Gdynia oraz dzieci i młodzież, które mają w Gdyni stałe miejsce zamieszkania.
 3. Kadrę wychowawczą stanowić będą nauczyciele zatrudnieni w szkole (Krzysztof Rykała, Alicja Marczyńska–Tran, Małgorzata Zasławska-Leśniewska, Dorota Łysoń, Marlena Ziemann, Katarzyna Janiszewska, Monika Grąbczewska, Małgorzata Mik-Tojek); kierownikiem wypoczynku jest dyrektor/wicedyrektor SP29.

 

II. Założenia programowe

Cele:

 • Wdrażanie do twórczych, aktywnych i służących rozwojowi osobistemu sposobów spędzania czasu wolnego.
 • Promowanie zdrowej i aktywnej formy wypoczynku.
 • Promowanie turystyki pieszej i rowerowej na terenach nadmorskich i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (jeżeli wytyczne MEN i GIS pozwolą) i Trójmiasta.
 • Zachęcanie uczestników do rozpoznawania własnych zdolności i zainteresowań.
 • Rozwijanie rozpoznanych u uczestników zdolności (plastycznych, muzycznych, technicznych, ruchowych, językowych i innych).
 • Umożliwienie nawiązywania nowych kontaktów rówieśniczych, odkrywanie wspólnych zainteresowań, nauka czerpania radości z zabawy w grupie, integracja uczestników.
 • Kształtowanie postaw otwartych na innych uczestników, wzajemnej pomocy, tolerancji i empatii.
 • Usprawnianie współpracy grupowej, funkcjonowania w zespole.
 • Zapewnienie warunków do aktywności ruchowej podczas letniej pogody (zajęcia sportowe na sali gimnastycznej/orliku, basenie/kąpielisku oraz świeżym powietrzu).
 • Zaznajomienie uczestników z właściwymi dla nich sposobami i rodzajami rozrywek internetowych i komputerowych.
 • Ramowy plan zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły w dniu 15 czerwca 2021r.

 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII ”AKCJA LATO 2021”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W GDYNI

Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnikami półkolonii letnich w SP 29 są dzieci w wieku od 6 do 15 lat.
 2. Półkolonie odbywają się w cyklach jednotygodniowych (5 dni):
 3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz.16.00.
 4. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego programu ramowego półkolonii.
 5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez rodziców lub osoby pisemnie wskazane przez rodziców. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie w karcie zgłoszenia.
 6. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 • spokojnego wypoczynku,
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
 1. Uczestnicy mają obowiązek:
 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
 • przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
 • brać udział w realizacji programu półkolonii,
 • zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
 • szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie),
 • kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej,
 • przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
 • posiadać strój kąpielowy i strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe,
 • posiadać drugie śniadanie i wodę do picia.
 1. Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką wychowawców.
 2. Samowolne oddalenie się od wychowawców, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu szczególnie w zakresie zachowania zagrażającego bezpieczeństwu będzie karane naganą udzieloną w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
 3. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii jest dostarczenie wypełnionej karty (do pobrania na dole strony) zgłoszeniowej i kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku i wniesienie opłaty 100 zł za turnus do dnia 22 czerwca 2021r. do wychowawcy kolonijnego lub w sekretariacie szkoły. Lista uczestników i grup oraz Lista rezerwowa zostanie wywieszona na drzwiach wewnętrznych szkoły w dniu 24 czerwca o godz. 13.00.
 4. Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn rozumianych jako siła wyższa oraz z powodu niewystarczającej liczby uczestników, o czym opiekunowie prawni uczestnika zostaną poinformowani drogą telefoniczną. W tym przypadku zostaną zwrócone wniesione już opłaty.
 5. Szkoła nie ubezpiecza uczestników półkolonii, ewentualne wykupienie ubezpieczenia pozostaje w gestii rodziców.
 6. W razie choroby / zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w półkolonii rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania szkoły o nieobecności.
 7. Wniesiona opłata pokrywa koszt obiadu, przejazdów i wszystkich elementów programu.
 8. W przypadku nieobecności dziecka wniesiona opłata nie zostanie zwrócona ze względu na konieczność wcześniejszego rezerwowania i opłacania zamówień. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy za nieobecne dziecko wchodzi inny uczestnik z LISTY REZERWOWEJ.
 9. W sytuacji zbyt dużej liczby chętnych pierwszeństwo przyjęcia na półkolonie mają dzieci, które nie zostały zgłoszone na inny turnus naszych półkolonii i uczniowie z SP 29.

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W MIEŚCIE

 1. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom wychowawcy.
 2. Wszyscy idą zwartą grupą pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego. Jako pierwszy idzie prowadzący grupę wychowawca, następnie najmłodsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy.
 3. W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.
 4. W żadnym przypadku nie odłączamy się od grupy.
 5. Poruszamy się wyłącznie po chodnikach.
 6. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczone przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną lub przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 1. Na przystanku i w autobusie nakładamy maseczkę zakrywającą usta i nos.
 2. Na przystanku stoimy jak najdalej od krawężnika i zachowując dystans społeczny.
 3. Nie wsiadamy do przepełnionego pojazdu.
 4. Najpierw z pojazdu wysiadają pasażerowie, a następnie wsiadają uczestnicy półkolonii.
 5. Należy przepuść osoby starsze i osoby z wózkiem. Nie potrącamy innych pasażerów.
 6. W pojeździe zachowujemy się kulturalnie (trzymamy się specjalnych uchwytów, ustępujemy miejsca starszym, głośno nie rozmawiamy, nie jemy w trakcie poruszania się środkiem komunikacji miejskiej, zdejmujemy plecak, nie wyrzucamy śmieci przez okno).
 7. Po wyjściu z pojazdu nie przechodzimy przed i za nim. Przez jezdnię przechodzimy dopiero po odjeździe pojazdu.

Dodatkowe warunki uczestnictwa w półkolonii:

 1. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminów półkolonii i szkoły oraz do poleceń wychowawców.
 2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, maseczkę, obuwie, drugie śniadanie i wodę, itp.)
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za telefony komórkowe i inne rzeczy wartościowe uczestników.
 4. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą każdego dnia na półkolonie legitymację szkolną.
 5. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu półkolonii, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników.
 6. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na półkolonii.
 7. Opłata wniesiona na rzecz kosztów półkolonii jest bezzwrotna, chyba że na wole miejsce wejdzie uczeń z listy rezerwowej.
 8. Szkoła nie ubezpiecza uczestników półkolonii, ewentualne wykupienie ubezpieczenia pozostaje w gestii rodziców.
Data dodania: 2021-06-07 19:56:11
Data edycji: 2021-06-07 20:03:27
Ilość wyświetleń: 1200

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook