Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Oddziały przedszkolne

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024-2025

8 marca 2024 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Rekrutacja rozpocznie się 11 marca - o godz. 12.00, w tym dniu aktywowana zostanie strona, na której będzie prowadzona.

 

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.  

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole odbędzie się poprzez system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gdynia https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia

 

INFORMACJE OGÓLNE

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole objęte są dzieci zamieszkałe w Gdyni z roczników 2018-2019 .

Rodzice spoza Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli oddział przedszkolny będzie dysponował wolnymi miejscami.

Pięciolatki (rocznik 2019) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Sześciolatki (rocznik 2018) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

 

Czynności dotyczące złożenia wniosku.

Wypełnianie wniosków:

 • rodzice wypełniają wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukują, podpisują, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium przekazują do placówki pierwszego wyboru, czyli znajdującej się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie;
 • jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełniają ręcznie wydrukowany wniosek, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium muszą go przekazać do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie do systemu wprowadzi go dyrektor przedszkola;
 • druki wniosków oraz oświadczeń potwierdzających wybór danego kryterium są dostępne dla rodziców również w Wydziale Edukacji UM Gdyni (ul. Śląska 35/35, budynek A, I piętro, pokój B 102, tel. 58 761 77 00),
 • rodzice mogą wskazać od 1 do 3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego,
 • przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru,
 • wypełniony wniosek (w formie wydruku komputerowego lub wypełniony odręcznie) należy podpisać i złożyć w formie papierowej lub wykonać jego skan i przesłać drogą elektroniczną wyłącznie do placówki pierwszego wyboru; do wniosku rodzice muszą dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
 • do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
 • dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

 

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do prowadzonych przez samorząd Gdyni przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, ustalonymi w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 7252/24/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2024 r.

 

 

Harmonogram rekrutacji

 

8 marca 2024 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2024

11 marca od godz. 12.00 do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

29 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

24 maja 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2024  wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,                              

 27 maja od godz. 12.00 do 3 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

10 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 13 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

17 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,

29 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

 

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?

 

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez ustawę Prawo oświatowe są:

 

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

od 2) do 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44),

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. 2023 r. poz. 1426 ze zm. ).

 

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane, gdy:

 

 • dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy
  od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia
  ; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,
 • dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,
 • dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,
 • dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole
  (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,
 • dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,
 • w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

 •  
 1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
 3. urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
 •  
 1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
 2. zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 3. zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
 4. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;
 • kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;
 • oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
 • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Data dodania: 2018-03-26 22:19:11
Data edycji: 2024-02-24 11:47:16
Ilość wyświetleń: 3729

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej