Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Prawa i obowiązki

Uczeń ma prawo do:

 • bezpłatnego nauczania
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • poszanowania swej godności, przekonań i własności
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole
 • nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów
 • opieki socjalnej i materialnej uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • znajomości swoich praw
 • dochodzenia swoich praw
 • równego traktowania wobec prawa
 • dostępu do informacji z różnych źródeł
 • ochrony zdrowia
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem
 • dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości
 • indywidualnego programu nauczania w przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych
 • spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną (za zgodą i na określonych przez dyrektora szkoły)
 • podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej
 • udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce
 • indywidualnego programu lub toku nauki po uzyskaniu stosownej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • udostępnianie uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania
 • równego traktowania wobec prawa
 • zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami
 • zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w opinii
 • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

Obowiązki ucznia:

 1. Uczeń musi realizować obowiązek szkolny.
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły, a zwłaszcza:
 • przychodzić do szkoły w schludnym stroju, a w czasie uroczystości szkolnych określonych w kalendarium imprez szkolnych i środowiskowych w stroju galowym
 • nosić codziennie logo szkoły, które powinno być przypięte z lewej strony
 • przestrzegać zasad kultury i szacunku w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • szanować i ochraniać przekonania oraz własność innych osób
 • przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności
 • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów
 • być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i rozwój
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły
 • uzupełniać braki wynikające z absencji na zajęciach
 • prowadzić starannie zeszyty przedmiotowe
 • odrabiać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu
 • regularnie przygotowywać się do każdych zajęć
 • przestrzegać ustaleń zawartych we wszystkich regulaminach szkolnych
 • rzetelnie wypełniać obowiązki związane ze sprawowaniem określonych funkcji w Samorządzie Uczniowskim
 • dobrze wypełniać obowiązki dyżurnego zarówno w klasie jak i podczas przerw
 • swoją postawą godnie reprezentować szkołę na zawodach, konkursach, olimpiadach, a także podczas wycieczek szkolnych i różnego rodzaju wyjść poza szkołę
 • nie przynosić do szkoły rzeczy wartościowych i niepotrzebnych na zajęcia edukacyjne
 • nie używać na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
 • zawsze posiadać przy sobie dzienniczek ucznia i okazać na prośbę nauczyciela
 • wszelkie zwolnienia z lekcji należy mieć wpisane do dzienniczka i opatrzone datą, godziną i czytelnym podpisem rodzica (prawnego opiekuna)
 • usprawiedliwiać każdą nieobecność w formie pisemnej niezwłocznie lub zwolnienia lekarskiego po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia (5 kolejnych dni nauki), licząc od ostatniego dnia nieobecności
 • szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń (za wyrządzoną celowo przez dziecko szkodę materialnie odpowiada rodzic)
 • zostawiać w szatni okrycia wierzchnie i zmieniać obuwie
 • wywiązywać się z dobrowolnie podjętych zobowiązań na rzecz klasy, szkoły
 • bezwzględnie stosować się do instrukcji dla ucznia piszącego sprawdzian na koniec szkoły podstawowej
 • dbać o schludny wygląd, pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy.
Data dodania: 2018-03-22 10:30:30
Data edycji: 2018-03-26 21:35:34
Ilość wyświetleń: 1562

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej