Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://sp29gdynia.stronyzklasa.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-24.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst),
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast),
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć,
 • Odnośniki otwierają się w nowych oknach,
 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Rykała, adres e-mail: krykala@sp29.edu.gdynia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586231244. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy ks. Piotra Ściegiennego, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu dla samochodów osobowych.Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych poza jedną łazienką dla niepełnosprawnych na parterze szkoły.
 • Istnieje możliwość dostania się wózkiem inwalidzkim do szkoły bez pokonywania schodów poprzez wejście przy sali gimnastycznej od tyłu szkoły, jednakże należy wzgłosić zgłosić do szkoły że chcemy skorzystać z tego wejśćia.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Data dodania: 2020-03-31 11:50:12
Data edycji: 2022-05-26 18:42:34
Ilość wyświetleń: 1840

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej