Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty

 

Drodzy Ósmoklasiści, Drodzy Rodzice

W obecnym roku szkolnym w dniach 25, 26, 27 maja 2021r. odbędzie się Egzamin Ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Termin dodatkowy to 16, 17, 18 czerwca 2021 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINY EGZAMINÓW

 

TERMIN GŁÓWNY

Egzamin z języka polskiego – 25 maja 2021 (wtorek) godz. 9:00
(czas trwania: 120 minut + 60 minut dla uczniów z dostosowaniem)

Egzamin z matematyki – 26 maja 2021 (środa) godz. 9:00
(czas trwania: 100 minut + 50 minut dla uczniów z dostosowaniem)

Egzamin z języka obcego nowożytnego – 27 maja 2021 (czwartek) godz. 9:00
(czas trwania: 90 minut + 45 minut dla uczniów z dostosowaniem)

 

TERMIN DODATKOWY

Egzamin z języka polskiego – 16 czerwca 2021 (środa) godz. 9:00
(czas trwania: 120 minut + 60 minut dla uczniów z dostosowaniem)

Egzamin z matematyki – 17 czerwca 2021 (czwartek) godz. 9:00
(czas trwania: 100 minut + 50 minut dla uczniów z dostosowaniem)

Egzamin z języka obcego nowożytnego – 18 czerwca 2021 (piątek) godz. 9:00
(czas trwania: 90 minut + 45 minut dla uczniów z dostosowaniem)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło harmonogram rekrutacji do
szkół ponadpodstawowych.
Dokumenty będą składane od 17 maja do 21 czerwca.
22 lipca placówki ogłoszą listy zakwalifikowanych uczniów, a 2 sierpnia - przyjętych.
 
Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II
stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.
Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego
kuratora oświaty. Wytyczne zostały opublikowane na stronie rządowej.
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok
szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w
terminach określonych w zamieszczonej tabeli.
 
 
Ministerstwo Edukacji przekazało, że wniosek o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja
do 21 czerwca, z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału
przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów
wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji
oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w
szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą od 17
do 31 maja.
 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25
czerwca do 14 lipca. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca, a listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia.
 
Od 23 do 30 lipca w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa
się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych
do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub
orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym
dyrektora szkoły do 20 sierpnia do godz. 15.00. Należy wskazać
wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas
zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do
której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września.
Nieprzedłożenie do 24 września zaświadczenia lub orzeczenia będzie
równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której
uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego
został przyjęty.

 

Data dodania: 2021-03-09 19:59:34
Data edycji: 2021-03-09 20:03:21
Ilość wyświetleń: 280

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook