Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klasy pierwsze

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH – 2023

 

20 marca rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą:

 • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zameldowane/zamieszkałe w obwodzie danej szkoły (zgodnie z wykazem ewidencji ludności UMG) na podstawie „Wniosku – Zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły”. Druk dostępny na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie.

 

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc i odbywa się na podstawie „Wniosku – Zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni – dzieci spoza obwodu szkoły”. Druk dostępny na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Czynności dotyczące złożenia wniosków:

 • wypełniony i podpisany przez obydwoje rodziców wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub wykonać jego skan/zdjęcie i przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp29.edu.gdynia.pl albo tradycyjną pocztą w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie (liczy się data wpływu do szkoły);
 • do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych:

 

Postępowanie rekrutacyjne:

 • od 20 marca do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 10 maja 2023 r.  o godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • do 15 maja 2023 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 17 maja 2023 r. o godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Postępowanie uzupełniające:

 • od 6 czerwca do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 5 lipca 2023 r. o godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • do 10 lipca 2023 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 12 lipca 2023 r. o godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • 31 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

  

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria: 

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
 3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt;
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
 7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
 8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

Punkt 1: oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek;

Punkt 2: oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;

Punkt 3: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Punkt 4: prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

Punkt 5: oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;

Punkt 6: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Punkt 7: zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

Punkt 8: oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

 

Serdecznie zapraszamy

Data dodania: 2018-03-26 22:19:23
Data edycji: 2023-03-01 09:22:37
Ilość wyświetleń: 4462

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej