Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Szkole Podstawowej nr 29  w Gdyni

Na podstawie Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych.
 
I.  NAZWA I ADRES JEDNOSTKI ORAZ MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Ściegiennego 8, 81-257 Gdynia
Tel./fax 58-623 12 44
 
II.  OKREŚLENIE STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO:
Specjalista ds. administracyjnych  w wymiarze pełnego etatu ( 40 godzin tygodniowo). 

Umowa o pracę. Zatrudnienie od 14.05.2021 r.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie średnie lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 • znajomość obsługi sprzętu komputerowego oraz programów MS EXEL i MS WORD,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na wyżej wymienionym stanowisku
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera,
 • dobra znajomość zasad biurowości i korespondencji biurowej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość, rzetelność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU :
 • prowadzenie dokumentacji związanej z biurową korespondencją służbową oraz jej przyjmowanie i wysyłanie,
 • odbieranie połączeń telefonicznych oraz obsługa elektronicznej skrzynki służbowej oraz ich przekierowywanie do odpowiednich osób,
 • wystawianie i przedłużanie ważności legitymacji dzieci i rodziców oraz ewidencjonowanie według obowiązujących zasad, zamawianie legitymacji służbowych nauczycieli,
 • wystawianie duplikatów świadectw szkolnych,
 • wystawianie delegacji służbowych pracownikom szkoły oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • przechowywanie arkuszy ocen uczniów,
 • wystawianie zaświadczeń dla uczniów,
 • przygotowanie do archiwizacji dokumentów uczniów i sekretariatu,
 • wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświaty oraz programu do obsługi sekretariatu,
 • bieżące sprawdzanie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karty Nauczyciela.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 • cv, list motywacyjny,
 • świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie),
 • oświadczenie  kandydata o niekaralności w rozumieniu art. 6, ust. 3 pkt 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO).

 

Każe oświadczenie musi zawierać klauzulę : „ Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia „ oraz własnoręczny podpis kandydata.


 
VII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 Szkoła Podstawowa nr 29 - sekretariat szkoły
 81-257 Gdynia, ul. Ściegiennego 8
 Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem  „Nabór na    
 stanowisko – specjalisty ds. administracyjnych” w kancelarii szkoły w godzinach od  8:00 do 15:00,     od poniedziałku do piątku do 31.03.2021 r.Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

 

 

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019, poz. 1781)  wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni, adres do korespondencji:ul. Ściegiennego 8, 81-257 Gdynia, e-mail: sekretariat@sp29.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
 3. Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pozostałe dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa art.22 1b Kodeksu pracy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy administratora.
 6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 8. Czas przetwarzania danych osobowych nie będzie dłuższy niż  2 tygodnie od chwili zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
 9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 10. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.
 1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefon, wykształcenie,  na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Data dodania: 2018-03-26 22:30:56
Data edycji: 2021-03-16 09:09:03
Ilość wyświetleń: 1935

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook