Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Półkolonie LATO 2022

Regulamin półkolonii letnich w SP Nr 29 w Gdyni * Akcja Lato 2022 *

 

 1. Organizacja
 2. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie SP nr 29 w Gdyni oraz mieszkańcy miasta Gdyni.
 3. Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych.
 4. Grupa może liczyć do 15 lub do 20 osób, w zależności od grupy wiekowej.
 5. Organizator określi ilość miejsc dostępnych na poszczególnych turnusach. Jeśli ilość zapisów przekroczy ilość dostępnych miejsc - rodzic może wpisać dziecko na listę rezerwową.
 6. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku, w jednotygodniowych turnusach w terminie: 04.07.2022r. – 05.08.2022r., w godzinach ustalonych prze wychowawców półkolonii.
 7. Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem
 8. Zajęcia odbywają się pod nadzorem wychowawców, zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem.
 9. Organizator i opiekunowie półkolonii dołożą wszelkich starań, by:

 -stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny,

 -zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników.
 2. Organizator nie zaleca przynoszenia na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefonów, odtwarzaczy muzyki, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy wcześniej zaplanowany program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora (np. pogody, sytuacji epidemiologicznej).
 4. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach, zachowaniu uczestnika znacznie odbiegających od przyjętych norm, a także o konieczności odebrania uczestnika półkolonii ze szkoły w przypadku, gdy pojawią się u niego objawy pogorszenia zdrowia lub zachowania uniemożliwiające mu uczestnictwo w dalszych zajęciach.
 5. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców półkolonii.
 6. Organizator zapewnia w trakcie trwania półkolonii obiad. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w stołówce szkolnej. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki te mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 

 1. Płatności:
 2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za udział dziecka w półkoloniach w wysokości określonej przez prowadzących półkolonie letnie.
 3. Opłaty powinny być wniesione nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem turnusu półkolonii.
 4. Nie przewiduje się zwrotu wniesionych opłat za półkolonię. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. choroba uczestnika półkolonii potwierdzona zaświadczeniem lekarskim) lub wycofania zgłoszenia dziecka na minimum 5 dni przed rozpoczęciem turnusu może nastąpić zwrot kosztów przez Organizatora.

 

III. Kadra:

 1. Osobą koordynującą całość wypoczynku jest kierownik półkolonii. Jego obowiązkiem jest czuwanie nad przebiegiem wypoczynku zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 2. Kierownik oraz wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452 ze zm.).
 3. Kierownik oraz wychowawcy nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Wychowawca półkolonii ma obowiązek:

- zapoznać się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,

- prowadzić dziennik zajęć,

- prowadzić zajęcia zgodnie z rozkładem dnia,

 - pilnować uczestników i nie pozostawiać ich bez opieki,

- zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wypoczynku,

- szanować godność każdego uczestnika półkolonii,

- powiadomić kierownika półkolonii oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika półkolonii,

 1. Po zakończeniu zajęć wychowawca ma obowiązek dostarczyć do kierownika półkolonii         uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem zajęć.

 

 

 

 1. Zasady poruszania się po drogach w mieście:
 2. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom wychowawcy.
 3. Wszyscy idą zwartą grupą a pierwszy idzie prowadzący grupę wychowawca, następnie najmłodsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy.
 4. W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.
 5. W żadnym przypadku nie odłączamy się od grupy.
 6. Poruszamy się wyłącznie po chodnikach.
 7. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczone przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną lub przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej).

 

 

 1. Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji miejskiej:
 2. Na przystanku stoimy jak najdalej od krawężnika w zwartej grupie.
 3. Nie wsiadamy do przepełnionego pojazdu.
 4. Najpierw z pojazdu wysiadają pasażerowie, a następnie wsiadają uczestnicy półkolonii.
 5. Należy przepuść osoby starsze, z niepełnosprawnościami i osoby z wózkiem. Nie potrącamy innych pasażerów.
 6. W pojeździe zachowujemy się kulturalnie (trzymamy się specjalnych uchwytów, ustępujemy miejsca osoba tego potrzebującym, głośno nie rozmawiamy, nie jemy w trakcie poruszania się środkiem komunikacji miejskiej, zdejmujemy plecak , nie wyrzucamy śmieci przez okno).
 7. Po wyjściu z pojazdu nie przechodzimy przed i za nim. Przez jezdnię przechodzimy dopiero po odjeździe pojazdu.

 

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni:
 2. Są zobowiązani do sumiennego i rzetelnego wypełnienia karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
 3. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą je narazić na cięższy przebieg zakażenia. Informację tę należy podać na etapie zgłaszania udziału dziecka w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
 4. Są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć.
 5. W razie konieczności zobowiązani są wskazać osoby upoważnione, które mogą odbierać dziecko z półkolonii i zawrzeć te informacje w druku zgody, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku zgody na samodzielne przychodzenie uczestnika na zajęcia i powrotu z zajęć do domu, zobowiązani są zawrzeć tę informację w druku zgody, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka w trakcie trwania półkolonii oraz jego rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celach reklamujących oraz informujących o zajęciach, grach, zabawach, wyjazdach odbywających się (zgodnie z programem) podczas trwania półkolonii - jest wyrażona na odrębnym oświadczeniu.
 8. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy pogorszenia zdrowia lub zachowania.

 

 

 

VII. Uczestnicy:

 1. Uczestnicy mają prawo do:

- uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas półkolonii,

- wnoszenia wniosków i uwag do wychowawców,

- uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika półkolonii.

 1. Uczestnicy mają obowiązek:

- wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,

- przestrzegać regulaminu półkolonii,

- dbać o czystość i porządek,

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować o tym wychowawcę,

- zgłaszać wychowawcy chęć każdorazowego oddalenia się od grupy (np. wyjście do toalety),

- zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (wyłącznie osoby posiadające zgodę rodziców),

- dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach.

 1. Uczestnik powinien posiadać odpowiednią odzież wierzchnią dostosowaną do warunków pogodowych. W sprzyjających warunkach zajęcia i atrakcje odbywają się na świeżym powietrzu. Powinien też posiadać strój sportowy, jeśli przewidziano zajęcia na salach gimnastycznych.
 2. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
 3. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie i niewykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:

- uczestnik otrzyma upomnienie udzielone przez wychowawcę grupy oraz powiadomiony zostanie rodzic/opiekun o niewłaściwym zachowaniu dziecka,

- uczestnik otrzyma zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych,

- uczestnik może zostać wykluczony z półkolonii.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, opiekunów półkolonii, kierownika półkolonii oraz rodziców/opiekunów prawnych (w części ich dotyczącej) w okresie trwania półkolonii.
Data dodania: 2021-06-07 19:56:11
Data edycji: 2022-06-14 12:20:34
Ilość wyświetleń: 2468

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook