Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz  dzieci i młodzieży szkolnej

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz
 dzieci i młodzieży szkolnej


W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami od rodziców uczniów, uprzejmie przypominamy.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] <http://www.kuratorium.gda.pl/ubezpieczenie-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej/#_ftn1> lub wypoczynek za granicą[2] <http://www.kuratorium.gda.pl/ubezpieczenie-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej/#_ftn2> (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe[3] <http://www.kuratorium.gda.pl/ubezpieczenie-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej/#_ftn3> nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia[4] <http://www.kuratorium.gda.pl/ubezpieczenie-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej/#_ftn4>.

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania  wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą do *Państwa Dyrektorów* o przypomnienie i upowszechnienie ww. treści wśród nauczycieli i rodziców uczniów. Działanie to powinno przyczynić się do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości na gruncie dobrowolnych ubezpieczeń zawieranych w szkołach i placówkach oświatowych.

------------------------------------------------------------------------

[1] <http://www.kuratorium.gda.pl/ubezpieczenie-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej/#_ftnref1> §15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055).

[2] <http://www.kuratorium.gda.pl/ubezpieczenie-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej/#_ftnref2> Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).

[3] <http://www.kuratorium.gda.pl/ubezpieczenie-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej/#_ftnref3> ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.).

[4] <http://www.kuratorium.gda.pl/ubezpieczenie-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej/#_ftnref4> zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.

------------------------------------------------------------------------

Komunikat opracowany na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Data dodania: 2019-10-08 10:20:44
Data edycji: 2019-10-19 12:36:17
Ilość wyświetleń: 127

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook