Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin Pracy świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 29 W Gdyni

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GDYNI


Podstawa prawna:
1. Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z
2017r. poz. 649 oraz z 2018r. poz.691)
3. Statut Szkoły, Rozdział 6, § 9.

§ 1.
Postanowienia ogólne


1. Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej programowej działalności realizuje
cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych
przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego
rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy.

3. Opieka i zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów ze względu na:
a) czas pracy rodziców
b) oczekiwanie dzieci na zajęcia dodatkowe
c) inne wynikające z potrzeb szkoły

4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I- III oraz oddziałów
przedszkolnych. W uzasadnionych przypadkach, ze świetlicy mogą korzystać także
uczniowie klas IV. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor na pisemną prośbę rodziców.


§ 2.
Cele i zadania świetlicy


1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
a) opiekę wychowawczą,
b) pomoc w nauce,
c) warunki do nauki własnej,
d) kulturalną rozrywkę i zabawę,
e) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
f) stymulowanie postawy twórczej,
g) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
h) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z
rówieśnikami,
i) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
j) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
k) współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.
2. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie opieki,
b) organizowanie pomocy w nauce,
c) tworzenie warunków do nauki własnej,
d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
f) organizowanie zabaw mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych
rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
i) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
j) rozwijanie samodzielności i aktywności,
k) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy
szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.


§ 3.
Założenia organizacyjne


1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.30 do 17.00
2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń
obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice/opiekunowie prawni.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów
nie powinna przekraczać 25 osób.
5. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz
wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W
wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie
wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od
rodziców/prawnych opiekunów.
6. Upoważnienie do odbioru dziecka może być udzielone osobie niepełnoletniej, na
pisemne życzenie rodzica/opiekuna prawnego, który przejmuje pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dzieci.
7. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie.
Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować
wypisaniem dziecka ze świetlicy.
8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby zamierzającej
odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie).
9. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być
przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
10. Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone poprzez orzeczenie sądowe.
11. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty
wartościowe np. telefony komórkowe, zabawki itp.
12. Decyzję o samodzielnym opuszczaniu świetlicy przez dziecko podejmuje rodzic w
formie pisemnego oświadczenia, jest to równoznaczne z przejęciem przez rodzica
odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

§ 4.
Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

Wychowanek ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki,
b) życzliwego traktowania,
c) poszanowania godności osobistej,
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na
wyposażeniu świetlicy.
2. Wychowanek jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c) współpracy w procesie wychowania i opieki,
d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
f) respektowania poleceń nauczyciela,
g) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
i) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
j) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
k) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§ 5.
Nagrody i kary


Stosowane nagrody i wyróżnienia to:
1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
2. Pochwała przekazana opiekunom (bezpośrednio, poprzez wpis w dzienniczku ucznia
lub e-dzienniku)
3. Pochwała dyrektora szkoły.
4. Nagroda rzeczowa.
Stosowane kary to:
1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
5. Zawieszenie uczęszczania dziecka do świetlicy. Przy zgłaszanych, licznych uwagach
dotyczących zachowania, organizuje się Zespół Wychowawczy, ustala się plan
działania, okres obserwacji i wspólnych działań wychowawczych. Brak efektów w
postaci poprawy zachowania skutkuje zawieszeniem uczęszczania do świetlicy na
jeden miesiąc.
6.Skreślenie z listy uczestników świetlicy.
Po powrocie dziecka do świetlicy i przy dalszych problemach z zachowaniem procedura z
punktu 5 jest ponawiana. Brak poprawy zachowania skutkuje skreśleniem dziecka z listy do końca roku szkolnego.

§ 6.
Współpraca z rodzicami


1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu
dziecka do świetlicy.
2. Rozmowy telefoniczne.
3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia lub e-dzienniku


§ 7.
Dokumentacja świetlicy


1. Regulamin świetlicy.
2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
3. Ramowy rozkład dnia.
4. Tygodniowy rozkład zajęć.
5. Dziennik zajęć.
6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej


§ 8.
Zadania nauczyciela świetlicy


1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w
pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
uczniów.
8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz
dbałość o zachowanie zdrowia.
10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną.
11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
12. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
13. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
14. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i
wychowawcę klasy ucznia.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 13. maja 2019

Data dodania: 2018-03-26 21:11:15
Data edycji: 2019-10-07 21:50:14
Ilość wyświetleń: 655

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook