Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć opiekuńczych w SP 29 w Gdyni od 25 maja 2020r.

Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć opiekuńczych w SP 29 w Gdyni od 25 maja 2020r.

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad
i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby  

w Szkole Podstawowej N29 w Gdyni

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19   (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567)

Oświadczenie Prezesa UODO,  Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej
w czasie trwania epidemii koronawirusa.

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

 

 

 

 

 1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO 
 2. Rodzic/opiekun przyprowadza do szkoły dziecko zdrowe i jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia (załącznik  nr 1).
 3. Rodzice/opiekunowie , w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując  bezpieczną odległości  2 m od siebie.
 4. W przedsionku części wspólnej może jednocześnie przebywać dwóch rodziców/opiekunów z dzieckiem/dziećmi. Wszyscy muszą być zaopatrzeni w środki ochrony własnej : maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
 5. Pracownik szkoły mierzy dziecku temperaturę .
 6. Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez rodzica i dziecko ( załącznik nr 2).
 7. W razie temperatury 37,5 ℃ i wyżej  lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do szkoły.
 8. Wyznaczony pracownik szkoły kieruje dziecko do sali pod opiekę nauczyciela.
 9. Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze szkoły dzwoni za pomocą dzwonka przy wewnętrznych szklanych drzwiach i  oczekuje  w części wspólnej szkoły przed wejśćiem głównym.
 10. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu w szkole  w danym dniu, przekazywane są  wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.
 11. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu. Nie dotyczy śniadania, piórnika, podręczników, tornistra.
 12. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub podejrzeniem choroby, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do szkoły.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO
 2. Dzieci na szkolne boisko wychodzą pod opieką  nauczycieli danej grupy.
 3. Podczas wychodzeniu na dwór stosuje się rotacyjność grup lub wykorzystanie oddzielnych boisk.
 4. Dzieciom udostępnia się sprzęt sportowy i do zabaw ruchowych. Po zabawie sprzęt jest dezynfekowany.
 5. Na szkolnym boisku należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.
 6. Po powrocie z boiska dzieci rozbierają się,  a następnie dokładnie myją ręce. Dzieci z klas 1-3 również dezynfekują ręce. Nauczyciel  myje i dezynfekuje ręce.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki,   na spacer.

 

 

 

 

 

 

        PLAN HIGIENY I DEZYNFEKCJI/ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ  SZKOŁY

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu dezynfekcji ( załącznik nr3) i zasad higieny, które w okresie stanu epidemicznego zostały dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19 (załącznik nr 4).
 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej pracowników.
 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk . 
 5. W szkole stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (załącznik nr 5).
 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

 1. ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE
 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe).
 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe  prowadzone przez osoby     z zewnątrz. Wyjątek stanowi rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych za zgodą rodziców i konsultacje uczniowskie.
 3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
 4. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik szkoły  zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie. 
 5. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach.
 1. WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik szkoły jest zobowiązany do samoobserwacji i w przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu, skorzystać z porady medycznej i zwolnienia lekarskiego.

Zadania pracowników:

 1. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.
 2. Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe i papierowe zabawki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.).
 3. Pracownik obsługi zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów po zakończeniu zajęć i według potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli).
 4. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 5. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z boiska.
 6. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.
 7. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu (odległość około 1,5m) nauczycieli ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.
 8. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego z dziećmi oraz nauczycielem/nauczycielami opiekującym się dziećmi. Obowiązuje zasada zachowania odległości 1,5 metra.
 9. Ogranicza się w miarę możliwości zaangażowanie w pracę z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 10. Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice)

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/ucznia/wychowanka grupy przedszkolnej należy odizolować  pracownika/ucznia/wychowanka  w wydzielonym pomieszczeniu szkoły –gabinecie   (załącznik nr 6)
 2. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów.
 3. Szkoła zawiadamia rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.
 4. Obszar, w którym poruszał się pracownik/dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe( klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 5. O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie ze wskazaniami.
 6. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 7. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

 

Gdynia …................................2020 r.

 

  

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

 Imię i nazwisko dziecka:  ……………………….……………………………………………..

 1. Niniejszym wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka wychowanka Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 przy użyciu bezdotykowego termometru, każdego dnia podczas wejścia do szkoły oraz podczas pobytu dziecka w szkole. Wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała opiekuna przyprowadzającego dziecko.  Powyższa zgoda ma na celu realizację przez szkołę działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.
 2. Oświadczam, że do Szkoły Podstawowej nr 29 będę przyprowadzać dziecko:    
  - zdrowe,                                                                                                                                                                                            
  - bez widocznych objawów chorobowych (duszności, kaszel, katar, wysypka),                                                  
  - które nie miało kontaktu z osobami, u których stwierdzono Covid-19 lub przebywających  w kwarantannie.
 3. Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie stanu epidemii obowiązujące   w Szkole Podstawowej  nr 29  w Gdyni, nowe zasady higieny  i reżimu sanitarnego.  
 4. Jestem świadomy możliwości zakażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w innych dzieci w szkole COVID-19. Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z nauczycielami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
 5. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do szkoły, dowożeniem go do placówki, tym samym na narażenie zakażeniem COVID-19 jest po mojej stronie.
 6. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrekcję, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki.
 7. W przypadku zachorowania mojego dziecka w szkole , zobowiązuję się do odbierania  telefonu z placówki i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.
 8. Zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego uzyskanego po konsultacji z lekarzem o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do szkoły po przebytej chorobie lub po stwierdzeniu podwyższonej temperatury u dziecka.………………………………………………                                                                                 …………………………………….

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                              Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU PRACY

 

Gdynia …................................2020 r.

 

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania stanu epidemicznego .

 

Oświadczam, że pracuję  w……………………………………………………….

 

Oświadczam, że pracuję  w………………………………………………………..

 

 

Niniejsze oświadczenia składam zgodnie z prawdą, wiedząc, że za składanie  oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega się odpowiedzialności karnej zgodnie z § 233 kodeksu karnego.

 

 

 

………………………………………………                                                                                   …………………………………….

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                              Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 


                                               Załącznik nr 2 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

REJESTR KONTROLI TEMPERATURY CIAŁA

       Wypełnia się tylko i wyłącznie z chwilą stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała 37,5 ℃  i wyżej.

NAZWISKO I IMIĘ

DATA,

GODZINA

Odczyt temperatury                      z termometru

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ POMIAR

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data dodania: 2020-05-22 19:22:30
Data edycji: 2020-05-25 14:46:21
Ilość wyświetleń: 429

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook