Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni na rok szkolny 2023/2024

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Ustawę z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.
 4. Plan nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024.

Plan pracy SP nr 29 w Gdyni tworzy integralną całość wraz ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024 i Kalendarzem Roku Szkolnego. Będzie podlegał ewaluacji.

 

Priorytety MEN:

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Koniec I semestru

 19 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

 14 - 16 maja 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) 

Lp.

Data

Dzień tygodnia

 

14 października 2023 r.

sobota

 

1 listopada 2023 r.

środa

1

2 listopada 2023 r.

czwartek D

 

11 listopada 2023 r.

sobota

 

6 stycznia 2023 r.

sobota

2-4

29 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024 r.

1 maja 2024 r.

2 maja 2024 r.

3 maja 2024 r.

 

poniedziałek D

wtorek D

środa

czwartek D

piątek

 

5-7

 14-16 maja 2024 r.

dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych dla klas 0-7 SP (testy)

 

31 maja 2024 r.

Piątek O

8

17 czerwca 2024 r.

Poniedziałek D

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych 31.05.2024 do odpracowania 08.06.2024 - Święto Szkoły.

 

Zebrania z rodzicami: godzina 17.30 – 18.30

Konsultacje z rodzicami: godzina 17.30 – 18.30

Lp.

Data

Uwagi

1

13 września 2023

Zebrania SP 0-3

2

14 września 2023

Zebrania SP 4-8

4

15 listopada 2023

Zebrania SP 0 - 3

5

16 listopada 2023

Zebrania SP 4 - 8

 6

14 grudnia 2023

Konsultacje SP 4 – 8 

7

24 stycznia 2024

Zebrania SP 0-3

 8

25 stycznia 2024

Zebrania SP 4-8

9

20 marca 2024

Konsultacje SP 0-3

10

21 marca 2024

Konsultacje SP 4-8   

11

22 maja 2024

Zebrania SP 0-3

12

23 maja 2024

Zebrania SP 4-8

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Lp.

Data

Uwagi

1

30 sierpnia 2023

Rada pedagogiczna, środa

2

13 września 2023

Rada pedagogiczna opiniująca środa

3

25 października 2023

Rada – zatwierdzenie dostosowań środa

4

17 stycznia 2024

Rada klasyfikacyjna SP, środa

6

 08 maja 2024

Rada szkoleniowa egzamin klas 8, środa

7

17 czerwca 2024 

Rada klasyfikacyjna SP poniedziałek

8

21 czerwca 2024

Rada podsumowująca

oraz w miarę potrzeb

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

Określenie działań szkoły / dni wolne / święta

Termin

Uwagi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023

 

Dydaktyczna diagnoza klas

wrzesień 2023

Nauczyciele przedmiotów

Narodowe Czytanie

5 września 2023

 

Europejski Dzień Języków Obcych

28 września 2023

 

Składanie dokumentacji: plany dyd. i wych.; programy 

29 września 2023

 

zapoznanie uczniów i ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.4.13.)

do 29 września 2023

 

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji (pkt 3.2.4.)

do 29 września2023

 

Wybory SU i opiekuna SU

wrzesień / październik 2023

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2023 (sobota)

 

Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (pkt 3.4.8. i 3.4.9.) (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu)

do 15 października 2023

 

Święto Zmarłych

1 listopada 2023 (środa)


2 listopada 2023 (czwartek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych

Dzień dyrektorski.

Święto Niepodległości

11 listopada 2023 (sobota)

 

 

Mikołajki

6 grudnia 2023

 

 

Święta Bożego Narodzenia 

23 grudnia 2023-01 stycznia 2024

 

Wystawienie ocen proponowanych

13 grudnia 2023

 

Święto Trzech Króli

6.01.2022 (sobota)

 

Wystawianie ocen za I semestr  

12 stycznia 2024

 

Rada klasyfikacyjna

17 stycznia 2024

 

Koniec I semestru  

19 stycznia 2024 

 

Próbny egzamin klas 8

24-26.01.2024

 

Ferie zimowe 

29 stycznia-04 lutego 2024

 

Przerwa wielkanocna 

28 marca-02 kwietnia 2024 

 

Święto Pracy 

29 kwietnia (poniedziałek)  30 kwietnia (wtorek)             01 maja 2024 (środa)            02 maja 2024

Dzień dyrektorski.

Dzień dyrektorski.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych

Dzień dyrektorski.

 

 

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2024 (wtorek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych

Rowerowy maj 

maj 20234

 

Wystawianie proponowanych ocen  

10 maja 2024

 

Wybór Ucznia/Absolwenta Roku 

czerwiec 2024

 

Festyn – Święto szkoły

8 czerwca 2024

Pracujemy za 31 maja 2023

Boże Ciało 

30 maja 2024

 

31 maja 2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych

Dzień odpracowany sobota 08.06. 24 Święto Szkoły

Wystawianie ocen końcowych 

12 czerwca 2024 

 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

17 czerwca 2024

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

Rada Pedagogiczna - podsumowująca

21 czerwca 2024

 

Wyniki egzaminu Ósmoklasisty 

 

 

 

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej w dniu

Uzgodniono z Radą Rodziców w dniu

Data dodania: 2020-11-20 19:39:29
Data edycji: 2023-10-25 10:31:37
Ilość wyświetleń: 2221

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej