Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni na rok szkolny 2022/2023

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni na rok szkolny 2022/2023 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 1. Ustawę z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (z późn. zmianami). 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
 3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
 4. Plan nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023.

Plan pracy SP nr 29 w Gdyni tworzy integralną całość wraz ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023 i Kalendarzem Roku Szkolnego. Będzie podlegał ewaluacji.  

Priorytety MEN:  

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie ostaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

Organizacja roku szkolnego 2022/2023 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

01 września 2022 

Zimowa przerwa świąteczna 

23 - 31 grudnia 2022r. 

Ferie zimowe 

 16 – 27 stycznia 2023r. 

Koniec I semestru  

13 stycznia 2023r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

 06 – 11 kwietnia 2023r. 

Egzamin ósmoklasisty 

 maja 2023r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

23 czerwca 2023r. 

Ferie letnie 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023r. 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) 

Lp. 

Data 

Dzień tygodnia 

 1.

23 września 2022 r. 

piątek D 

2.

14 października 2022r. 

piątek 

 3.

31 października 2022 r. 

poniedziałek D 

 4.

01 listopada 2022 r. 

wtorek 

5.

11 listopada 2022r. 

piątek 

6.

06 stycznia 2023r. 

piątek 

7.

01 maja 2923 r. 

02 maja 2023 r. 

03 maja 2023 r. 

4 i 5 maja 2023 r. 

 

wtorek O 

 

czwartek i piątek D 

8-9.

 23-25maja 2023r. 

dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych dla klas 0-7 SP(testy) 

10.

9 czerwca 2023r. 

piątek O 

 11.

19 czerwca 2023 

poniedziałek D 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych 02.05.2023 do odpracowania 24.09.2022 – Festyn z okazji 60-lecia szkoły. 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych 09.06.2023 do odpracowania 03.06.2022 - Święto Szkoły. 

 

Zebrania z rodzicami: godzina 17.30 – 18.30 

Konsultacje z rodzicami: godzina 18.00 – 19.00 

Lp. 

Data 

Uwagi 

1.

07 września 2022 

Zebrania SP 0-3 

2 .

08 września 2022  

Zebrania  SP 4-8 

3.

16 listopada 2022 

Zebrania SP 0 - 3  

4.

17 listopada 2022 

Zebrania  SP 4 - 8 

 5.

15 grudnia 2022  

Konsultacje  SP 4 – 8   

6.

08 lutego 2023 

Zebrania SP 0-3  

 7.

09 lutego 2023 

Zebrania  SP 4-8 

8.

22 marca 2023 

Konsultacje SP 0-3 

9.

23 marca 2022 

Konsultacje SP 4-8    

10.

17 maja 2023 

Zebrania SP 0-3 

11.

18 maja 2023 

Zebrania SP 4-8 

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej  

Lp. 

Data 

Uwagi 

1.

29 sierpnia 2022 

Rada pedagogiczna 

2. 

14 września 2022  

Rada pedagogiczna opiniująca środa 

3.

26 październik 2022 

Rada – zatwierdzenie dostosowań środa 

4.

11 stycznia 2023  

Rada klasyfikacyjna SP, środa 

5. 

 10 maj 2022 

Rada szkoleniowa egzamin klas 8, śr 

6.

19 czerwca 2023  

Rada klasyfikacyjna SP poniedziałek 

7.

23 czerwca 2023 

Rada podsumowująca 

oraz w miarę potrzeb 

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ 

Określenie działań szkoły / dni wolne / święta 

Termin 

Uwagi 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

01 września 2022 

 

Dydaktyczna diagnoza klas  

wrzesień 2022 

Nauczyciele przedmiotów 

Narodowe Czytanie 

05 września 2022 

 

60-lecie Szkoły 

23 września 2022 

Dzień dyrektorski 

Festyn 

24 września 2022 

Pracujemy za 02.05.2023 

Europejski Dzień Języków Obcych 

28 września 2022 

 

Składanie dokumentacji: plany dyd. i wych.; programy  

30 września 20202 

 

zapoznanie uczniówi ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.4.13.) 

do 30 września 2022 

 

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji (pkt 3.2.4.) 

do 30 września2022 

 

Wybory SU i opiekuna SU  

wrzesień / październik 2022 

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej  

14 października 2022 (piątek)  

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (pkt 3.4.8. i 3.4.9.) (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu) 

do 15 października 2022 

 

Święto Zmarłych 

31 października 2022 (poniedziałek) 

01 listopada 2022 (wtorek) 

Dzień dyrektorski. 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych 

Święto Niepodległości  

11 listopada 2022 (piątek) 

 

 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych 

 

Mikołajki  

06 grudnia 2022 

 

 

Święta Bożego Narodzenia  

23 grudnia 2022-01 stycznia 2023 

 

Wystawienie ocen proponowanych 

09 grudnia 2022 

 

Święto Trzech Króli 

06.01.2022 (piątek) 

 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych 

Wystawianie ocen za I semestr   

09 stycznia 2023 

 

Próbny egzamin klas 8 

9 -11.02.2023 

 

Koniec I semestru   

13 stycznia 2023  

 

Ferie zimowe  

16-27 stycznia 2023 

 

Przerwa wielkanocna  

06-11 kwietnia 2023  

 

Święto Pracy  

01 maja 2023 (poniedziałek) 

02 maja 2022 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych 

Dzień dyrektorski. 

Święto Konstytucji 3 Maja 

03 maja 2022 (wtorek) 

04 – 05 maja 2023 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych 

Dzień dyrektorski 

Rowerowy maj  

maj 2023  

 

Wystawianie proponowanych ocen   

12 maja 2022 

 

Wybór Ucznia/Absolwenta Roku  

czerwiec 2022 

 

Festyn – Święto szkoły 

03 czerwca 2023 

Pracujemy za 9 czerwca 2023 

Boże Ciało  

08 czerwca 2023 

 

09 czerwca 2023 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych 

Dzień odpracowany sobota 03.06. 23 Święto Szkoły 

Wystawianie ocen końcowych  

14 czerwca 2023  

 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 

19 czerwca 2023 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  

Rada Pedagogiczna - podsumowująca 

 

23 czerwca 2023 

 

Wyniki egzaminu Ósmoklasisty  

  

 

  

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej  w dniu 13.09.2021r. 

Uzgodniono z Radą Rodziców w dniu 28.09.2021r. 

 

Data dodania: 2020-11-20 19:39:29
Data edycji: 2022-10-14 10:20:37
Ilość wyświetleń: 1470

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook