Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni na rok szkolny 2020/2021

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni na rok szkolny 2020/2021

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Ustawę z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
 4. Plan nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021.

Plan pracy SP nr 29 w Gdyni tworzy integralną całość wraz ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 i Kalendarzem Roku Szkolnego. Będzie podlegał ewaluacji.

 

Priorytety MEN:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie
  z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

01 września 2020

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020

3.

Ferie zimowe

01 - 14 lutego 2021

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

01- 06 kwietnia 2021

7.

Egzamin ósmoklasisty

25- 27 maja 2021

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021

9.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) 

Lp.

Data

Dzień tygodnia

1

14 października 2020

środa

2

4,5 stycznia 2021

poniedziałek, wtorek

4

25, 26, 27 maja 2021

dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 0-7 SP

5

04 czerwca 2021

piątek

 

 

Zebrania z rodzicami: godzina 17.00 – 18.00

Konsultacje z rodzicami: godzina 18.00 – 19.00

Lp.

Data

Uwagi

1

08 września 2020

Zebrania SP 4-5

2

09 września 2020

Zebrania klas SP 6-7, 1-3

3

10 września 2020

Zebrania  SP 8

4

25 listopada 2020

Zebrania SP 0 - 3

5

26 listopada 2020 

Zebrania  SP 4 - 8

 6

17 grudnia 2020

konsultacje  SP 4 – 8  

7

27 stycznia 2021

Zebrania SP 0-3

 8

28 stycznia 2021

Zebrania  SP 4-8

9

24 marca 2021

Zebrania SP 0-3

10

25 marca 2021

Zebrania SP 4-8   

11

26 maja 2021

Zebrania SP 0-3

12

27 maja 2021 

Zebrania SP4-8

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Lp.

Data

Uwagi

1

14 września 2020 

Rada pedagogiczna opiniująca

4

26 stycznia 2021 

Rada klasyfikacyjna SP,

6

Kwiecień/maj 2021

Rada szkoleniowa egzamin klas 8

7

21 czerwca 2021 

Rada klasyfikacyjna SP

8

25 czerwca 2021

Rada podsumowująca

 

oraz w miarę potrzeb.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

Określenie działań szkoły / dni wolne / święta

Termin

Uwagi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2020

 

Diagnoza klas

wrzesień 2020

Nauczyciele przedmiotów

Narodowe Czytanie

05 września 2020

 

Europejski Dzień Języków Obcych

28 września 2020

 

Składanie dokumentacji: plany dyd. i wych.; programy 

28 września 2020 

 

zapoznanie uczniówi ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.4.13.)

do 28 września 2020

 

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji (pkt 3.2.4.)

do 30 września2020

 

Wybory SU i opiekuna SU

wrzesień / październik 2020

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2020

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (pkt 3.4.8. i 3.4.9.) (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu)

do 15 października 2020

 

Święto Niepodległości

11 listopada 2020

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych

Egzamin próbny 8 

Grudzień/styczeń 2021

 

Mikołajki

06 grudnia 2020

 

Święta Bożego Narodzenia 

23 grudnia 2020-03 stycznia 2021

 

Wystawienie ocen proponowanych

23 grudnia 2020 

 

Wystawianie ocen za I semestr  

22 stycznia 2021

 

Koniec I semestru  

29 stycznia 2021 

 

Ferie zimowe 

01-14 lutego 2021 

 

Przerwa wielkanocna 

01-06 kwietnia 2021 

 

Święto Pracy 

01 maja 2021 

 

Rowerowy maj 

maj 2021 

 

Wystawianie proponowanych ocen  

21 maja 2021 

 

Wybór Ucznia/Absolwenta Roku 

czerwiec 2021

 

Boże Ciało 

03 czerwca 2021 

 

Wystawianie ocen końcowych 

18 czerwca 2021 

 

Rada pedagogiczna 

21 czerwca 2021 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25 czerwca 2021 

 

Wyniki egzaminu Ósmoklasisty 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-11-20 19:39:29
Ilość wyświetleń: 76

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook