Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni na rok szkolny 2020/2021

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni na rok szkolny 2020/2021

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Ustawę z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
 4. Plan nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021.

Plan pracy SP nr 29 w Gdyni tworzy integralną całość wraz ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 i Kalendarzem Roku Szkolnego. Będzie podlegał ewaluacji.

 

Priorytety MEN:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno– pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie
  z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

01 września 2020

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020

3.

Ferie zimowe

04 - 17 stycznia 2021

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

01- 06 kwietnia 2021

7.

Egzamin ósmoklasisty

25- 27 maja 2021

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021

9.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) 

Lp.

Data

Dzień tygodnia

1

22 grudnia

wtorek

2

25, 26, 27 maja 2021

dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 0-7 SP

3

04 czerwca 2021

piątek

4

22,23,24 czerwca 2021

wt, śr, czw.

 

 

Zebrania z rodzicami: godzina 17.00 – 18.00

Konsultacje z rodzicami: godzina 18.00 – 19.00

Lp.

Data

Uwagi

1

08 września 2020

Zebrania SP 4-5

2

09 września 2020

Zebrania klas SP 6-7, 1-3

3

10 września 2020

Zebrania  SP 8

4

25 listopada 2020

Zebrania SP 0 - 3

5

26 listopada 2020 

Zebrania  SP 4 - 8

 6

17 grudnia 2020

konsultacje  SP 4 – 8  

7

27 stycznia 2021

Zebrania SP 0-3

 8

28 stycznia 2021

Zebrania  SP 4-8

9

24 marca 2021

Zebrania SP 0-3

10

25 marca 2021

Zebrania SP 4-8   

11

26 maja 2021

Zebrania SP 0-3

12

27 maja 2021 

Zebrania SP4-8

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Lp.

Data

Uwagi

1

14 września 2020 

Rada pedagogiczna opiniująca

4

26 stycznia 2021 

Rada klasyfikacyjna SP,

6

kwiecień/maj 2021

Rada szkoleniowa egzamin klas 8

7

21 czerwca 2021 

Rada klasyfikacyjna SP

8

24 czerwca 2021

Rada podsumowująca

 

oraz w miarę potrzeb.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

Określenie działań szkoły / dni wolne / święta

Termin

Uwagi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2020

 

Diagnoza klas

wrzesień 2020

Nauczyciele przedmiotów

Narodowe Czytanie

05 września 2020

 

Europejski Dzień Języków Obcych

28 września 2020

 

Składanie dokumentacji: plany dyd. i wych.; programy 

28 września 2020 

 

Zapoznanie uczniów ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.4.13.)

do 28 września 2020

 

Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji (pkt 3.2.4.)

do 30 września 2020

 

Wybory SU i opiekuna SU

wrzesień / październik 2020

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2020

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (pkt 3.4.8. i 3.4.9.) (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu)

do 15 października 2020

 

Święto Niepodległości

11 listopada 2020

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych

Egzamin próbny 8 klas

Styczeń 2021

 

Mikołajki

06 grudnia 2020

 

Święta Bożego Narodzenia 

23 grudnia 2020-03 stycznia 2021

 

Wystawienie ocen proponowanych

23 grudnia 2020 

 

Wystawianie ocen za I semestr  

22 stycznia 2021

 

Próbny egzamin klas 8

27,28,29.01.2021

godz. 9:00

Koniec I semestru  

29 stycznia 2021 

 

Ferie zimowe 

04-17 stycznia 2021 

 

Przerwa wielkanocna 

01-06 kwietnia 2021 

 

Święto Pracy 

01 maja 2021 

 

Rowerowy maj 

maj 2021 

 

Wystawianie proponowanych ocen  

21 maja 2021 

 

Wybór Ucznia/Absolwenta Roku 

czerwiec 2021

 

Boże Ciało 

03 czerwca 2021 

 

Wystawianie ocen końcowych 

18 czerwca 2021 

 

Rada pedagogiczna 

21 czerwca 2021 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25 czerwca 2021 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-11-20 19:39:29
Data edycji: 2021-02-24 11:01:38
Ilość wyświetleń: 565

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook